แจ้งเรื่องร้องเรียน

แนวทางปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง

  1.  ตรวจสอบรายชื่อและนามสกุลของผู้จัดการ และผู้บรหาร ิ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้เสนองาน จากหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ บัญชีผู้มีอํานาจควบคุม บญชั ีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ว่าสอดคล้องตรงกับรายชื่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานหรือไม่ โดยตรวจสอบในระบบรายชื่อบุคลากรของสํานักบริหารกลาง
  2. ผู้บังคับบญชาตรวจสอบ ั กํากับ ติดตาม ควบคุม พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่อย่างใกลช้ิดและมการ ี กําชับ ป้องปราม เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
  3. ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติคอยสังเกตซึ่งกันและกัน
  4. แผนป้องกันการทุจริต
  5. ขั้นตอนช่องทางการร้องเรียนในการแจ้งปัญหาการทุจริตของเจ้าหน้าที่
  • แจ้งเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงาน
  • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลและติดต่อกลับ
  • เจ้าหน้าที่เสนอข้อมูลการร้องเรียนแก่ผู้บริหาร
  • ผู้บริหารตรวจสอบข้อมูลและดำเนินการ
  • แจ้งผลการดำเนินการตามเรื่องร้องเรียนกลับต่อผู้ร้องเรียน

 

ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน : นายกิตติพงษ์ น้อยจีน  โทรศัพท์ 077-599005

 

กรอกข้อมูลการแจ้งเรื่องร้องเรียน