เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์

โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ  มุ่งพัฒนาศักยภาพนักเรียนตามมาตรฐานการศึกษา มีความรู้คู่คุณธรรมตามหลักค่านิยม 12 ประการ ปลอดยาเสพติดและอบายมุข พัฒนาครูสู่มืออาชีพ ดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

  1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษา

  2. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง

  3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

  4. ส่งเสริมและพัฒนาให้โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

  5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพดี มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา ห่างไกลสิ่งเสพติด

  6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีและนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์

  7. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้ก้าวสู่สังคมอนาคตไทยแลนด์ ๔.๐

เป้าประสงค์

การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ นักเรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม  มีค่านิยมอันพึงประสงค์ ปลอดยาเสพติด  ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข