ประวัติโรงเรียนอนุบาลท่าแซะ

         โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ เดิมชื่อว่า โรงเรียนบ้านท่าแซะ เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2457 ที่วัดแหลมยาง

ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร แล้วย้ายมาทำการสอนที่วัดยางฆ้อ เมื่อ พ.ศ.2463

web_11718_1522307126

และเมื่อ พ.ศ. 2464 ยกฐานะเป็นโรงเรียนประชาบาลชื่อโรงเรียนประชาบาล ตำบลท่าแซะ  ประจำกิ่งอำเภอท่าแซะพ.ศ.2472

ได้ประสบพายุใหญ่ ศาลาชำรุดซ่อมแซมไม่ได้จึงได้พยายามสร้างอาคารชั่วคราวขึ้นในพื้นที่ปัจจุบันซึ่งเป็นพื้นที่ที่ทางราชการ

จัดสรรให้เป็นที่ดินของโรงเรียนซึ่งมีเนื้อทที่ 10 ไร่ 3 งาน 17.7 ตารางวา   ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

และเจริญรุ่งเรืองสืบมา มีนักเรียนเพ่ิ่มขึ้นเรื่อย ๆทางราขชการได้จัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบได้อย่างเพียงพอ

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายนร 2532 ได้ประสบพายุไต้ฝุ่นเกย์ อาคารเรียน อาคารประกอบได้ชำรุดเเสียหายต้องทำการรื้อถอนทุกหลัง

สำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติได้จัดสรรงบประมาณจำนวน 9,990,000  บาท ให้สร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบทดแทน