ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ)

 

ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ)

 

จำนวน ชาย 12   คน หญิง 20  คน รวมทั้งหมด 32  คน


นางสุนันทา รสสุคนธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ 

นางสุริยา คนึงคิด
ครู ชำนาญการพิเศษ 

นางวิมล พลยมมา
ครู ชำนาญการพิเศษ 

นายทวีศิลป์ เยาวนิตย์
ครู ชำนาญการ 

นางสาวสุภาพร ศรีนาค
ครู ชำนาญการ 

นางอัจฉราภรณ์ ชูกลิ่น
ครู ชำนาญการ 

นางอนัญญา อินทรสุภา
ครู ชำนาญการ 

นางสาวศุภรัสมิ์ สกิดใจ
ครู ชำนาญการ 

นายสุขพณ ช่วยดำรงค์
ครู 

นางปราณีต ฮวบรังสรรค์
ครู 

นายอุทัย กัณหา
ครู 

นางสิริกาญจน์ เหล่าตระกูล
ครู 

นายเอกชัย ชูแขวง
ครูผู้ช่วย 

นายรณภัทร ยวงงาม
ครูผู้ช่วย 

นางสาวสุนิศา กิมยู่ฮะ
ครูผู้ช่วย 

นายนัชพล ชนะแดง
นักการภารโรง 

นายสุนันท์ พรรณา
นักการภารโรง 

นางนัดดา เพ็ชรคีรี
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 

นางสาวกนกพร ครุฑวิสัย
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 

นางสาวปวีณา แก้วนาค
ครูธุรการ 

นางนภาวรรณ จันทร์พรหม
อื่นๆ