คำอธิบายรายวิชาระดับประถม (ป.1 – ป.6)

คำอธิบายรายวิชาระดับประถม (ป.1 – ป.6)

วิชาภาษาไทย ท 11101 คำอธิบายรายวิชา 

วิชาคณิตศาสตร์ ค 11101 คำอธิบายรายวิชา

วิชาวิทยาศาสตร์ ว 11101 คำอธิบายรายวิชา

วิชาสังคมศึกษา ส 11101 คำอธิบายรายวิชา

วิชาประวัติศาสตร์ ส 11102 คำอธิบายรายวิชา

วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ 11101 คำอธิบายรายวิชา

วิชาศิลปะ ศ 11101 คำอธิบายรายวิชา

วิชาการงานอาชีพฯ ง 11101 คำอธิบายรายวิชา

วิชาภาษาอังกฤษ อ 11101 คำอธิบายรายวิชา

วิชาภาษาไทย ท 12101 คำอธิบายรายวิชา

วิชาคณิตศาสตร์ ค 12101 คำอธิบายรายวิชา

วิชาวิทยาศาสตร์ ว 12101 คำอธิบายรายวิชา

วิชาสังคมศึกษา ส 12101 คำอธิบายรายวิชา

วิชาประวัติศาสตร์ ส 12102 คำอธิบายรายวิชา

วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ 12101 คำอธิบายรายวิชา

วิชาศิลปะ ศ 12101 คำอธิบายรายวิชา

วิชาการงานอาชีพฯ ง 12101 คำอธิบายรายวิชา

วิชาภาษาอังกฤษ อ 12101 คำอธิบายรายวิชา

วิชาภาษาไทย ท 13101 คำอธิบายรายวิชา

วิชาคณิตศาสตร์ ค 13101 คำอธิบายรายวิชา

วิชาวิทยาศาสตร์ ว 13101 คำอธิบายรายวิชา

วิชาสังคมศึกษา ส 13101 คำอธิบายรายวิชา

วิชาประวัติศาสตร์ ส 13102 คำอธิบายรายวิชา

วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ 13101 คำอธิบายรายวิชา

วิชาศิลปะ ศ 13101 คำอธิบายรายวิชา

วิชาการงานอาชีพฯ ง 13101 คำอธิบายรายวิชา

วิชาภาษาอังกฤษ อ 13101 คำอธิบายรายวิชา

วิชาภาษาไทย ท 14101 คำอธิบายรายวิชา

วิชาคณิตศาสตร์ ค 14101 คำอธิบายรายวิชา

วิชาวิทยาศาสตร์ ว 14101 คำอธิบายรายวิชา

วิชาสังคมศึกษา ส 14101 คำอธิบายรายวิชา

วิชาประวัติศาสตร์ ส 14102 คำอธิบายรายวิชา

วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ 14101 คำอธิบายรายวิชา

วิชาศิลปะ ศ 14101 คำอธิบายรายวิชา

วิชาการงานอาชีพฯ ง 14101 คำอธิบายรายวิชา

วิชาภาษาอังกฤษ อ 14101 คำอธิบายรายวิชา

วิชาภาษาอังกฤษ อ 14201 คำอธิบายรายวิชา

วิชาภาษาไทย ท 15101 คำอธิบายรายวิชา

วิชาคณิตศาสตร์ ค 15101 คำอธิบายรายวิชา

วิชาวิทยาศาสตร์ ว 15101 คำอธิบายรายวิชา

วิชาสังคมศึกษา ส 15101 คำอธิบายรายวิชา

วิชาประวัติศาสตร์ ส 15102 คำอธิบายรายวิชา

วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ 15101 คำอธิบายรายวิชา

วิชาศิลปะ ศ 15101 คำอธิบายรายวิชา

วิชาการงานอาชีพฯ ง 15101 คำอธิบายรายวิชา

วิชาภาษาอังกฤษ อ 15101 คำอธิบายรายวิชา

วิชาวิทยาศาสตร์ ว 15201 คำอธิบายรายวิชา

วิชาหน้าที่พลเมือง ส 15235 คำอธิบายรายวิชา

วิชาภาษาไทย ท 16101 คำอธิบายรายวิชา

วิชาคณิตศาสตร์ ค 16101 คำอธิบายรายวิชา

วิชาวิทยาศาสตร์ ว 16101 คำอธิบายรายวิชา

วิชาสังคมศึกษา ส 16101 คำอธิบายรายวิชา

วิชาประวัติศาสตร์ ส 16102 คำอธิบายรายวิชา

วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ 16101 คำอธิบายรายวิชา

วิชาศิลปะ ศ 16101 คำอธิบายรายวิชา

วิชาการงานอาชีพฯ ง 16101 คำอธิบายรายวิชา

วิชาภาษาอังกฤษ อ 16101 คำอธิบายรายวิชา

วิชาวิทยาศาสตร์ ว 16201 คำอธิบายรายวิชา