Home

มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้ ดี เก่ง มีสุข
สร้างคน สร้างงาน สร้างชาติ
Image is not available
เชิดชูคุณธรรม ผู้นำทางวิชาการ
บริหารแบบธรรมาภิบาล สานสัมพันธ์กับชุมชน
Image is not available
Arrow
Arrow
Slider

กิจกรรมโรงเรียนอนุบาลท่าแซะ

ABTS VDO Gallay

ภายในปี 2562 โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้มาตรฐานการศึกษา พัฒนาครูสู่มืออาชีพ

ภายในปี 2562 โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้มาตรฐานการศึกษา พัฒนาครูสู่มืออาชีพ

ภายในปี 2562 โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้มาตรฐานการศึกษา พัฒนาครูสู่มืออาชีพ

" วิสัยทัศน์ "
อัตลักษณ์ของโรงเรียน

นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม ล้ำเลิศเทคโนโลยี มีทักษะชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่ชุมชน

นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม ล้ำเลิศเทคโนโลยี มีทักษะชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่ชุมชน

นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม ล้ำเลิศเทคโนโลยี มีทักษะชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่ชุมชน

Slider

ประกาศโรงเรียนอนุบาลท่าแซะ

บทความ