ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน

ข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนอนุบาลท่าแซะที่ตั้งเลขที่ 4  หมู่ที่ 6  ตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  โทร 077-619005  โทรสาร 077-619005   มือถือ  -  e-mail  [email protected]  website   www.abts.ac.th   เปิดสอนระดับชั้น  อนุบาล 1  ถึงระดับชั้น  ประถมศึกษาปีที่ 6 มีเนื้อที่  10 ไร่  3 งาน 17.7 ตารางวา  เขตพื้นที่บริการ   10  หมู่บ้าน   ได้แก่         

 1.  หมู่ที่ 1     ตำบลทรัพย์อนันต์ (บ้านนาเมือง)
 2.  หมู่ที่ 1     ตำบลท่าแซะ (บ้านท่าแซะ)
 3.  หมู่ที่ 3     ตำบลท่าแซะ (บ้านนาลึก)
 4.  หมู่ที่ 4     ตำบลท่าแซะ (บ้านแหลมยาง)
 5.  หมู่ที่ 6     ตำบลท่าแซะ (บ้านท่าแซะ/โตนดการ้อง)
 6.  หมู่ที่ 7     ตำบลท่าแซะ (บ้านยางฆ้อ)
 7.  หมู่ที่ 8     ตำบลท่าแซะ (บ้านนาสร้าง)
 8.  หมู่ที่ 10   ตำบลท่าแซะ (บ้านน้ำหัก)
 9.  หมู่ที่ 11   ตำบลท่าแซะ (บ้านนาตาสอน)
 10.  หมู่ที่ 3     ตำบลนากระตาม      

ข้อมูลอาคารต่างๆ

อาคารสถานที่

          อาคารสถานที่ของโรงเรียน ประกอบด้วย
          อาคารเรียน                                                      จำนวน  3  หลัง
          อาคารประกอบ                                                  จำนวน 11  หลัง
          ห้องเรียน                                                         จำนวน 24 ห้อง
          ห้องพิเศษ                                                        จำนวน 22 ห้อง  

ข้อมูลอาคารต่างๆ

 • ห้องธุรการ
 • ห้องคณิตศาสตร์
 • ห้องวิชาการ
 • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1
 • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2
 • ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ
 • ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
 • ห้องสมุด
 • ห้องกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า
 • ห้องศิลปะ
 • ห้องพยาบาล
 • ห้องประชาสัมพันธ์
 • ห้องประชุม
 • ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ)
 • ห้องสื่อการเรียนการสอน ( แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชุมชน )
 • ห้องแนะแนว
 • ห้องสื่อปฐมวัย
 • ห้องปฏิบัติการสุขศึกษา
 • ห้องปฏิบัติการภาษาไทย