ประกาศโรงเรียน

ประกาศโรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ——————————————————————–                ตามประกาศ โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ นั้น จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน จำนวน ๑ รายการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท บุญถาวรพาณิชย์ จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๘๕,๔๗๖.๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นห้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง   ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (นางสาวศุภรัสมิ์ สกิดใจ) ห้วหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียนอนุบาลท่าแซะ

โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ ดำเนินการประกาศหาผู้รับจ้าง เหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน ตามเอกสารแนบ

ประกาศผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงทัศนียภาพของโรงเรียน

ประกาศโรงเรียนอนุบาลท่าแซะ เรื่อง   จ้างปรับปรุงซ่อมแซม ทัศนียภาพ โรงเรียน ——————————————- ตามประกาศโรงเรียนอนุบาลท่าแซะ  ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2559 เรียกสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม ทัศนียภาพ โรงเรียน กำหนดยื่นซองสอบราคาภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2559 และเปิดซอง ใบเสนอราคาวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ  นั้น โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ ได้พิจารณารายละเอียดของผู้เสนอราคาทั้ง 6 ราย แล้ว ตกลงรับราคาจาก หจก.วีรภัทรคอนตรัคชั่น  เป็นเงินตามรายการต่อไปนี้  รายการพิจารณา ราคา หมายเหตุ งบประมาณที่จ้าง 1,350,000.00   หจก.วีรภัทรคอนทรัคชั่น 1,130,000.00 เอกสารครบถ้วน หจก.วุฒิพรค้าวัสดุ 1,133,000.00 เอกสารครบถ้วน หจก.วทัญญุตา 984,757.00 เอกสาร BOQ ไม่ครบถ้วนขาดใบเสนอราคาครุภัณฑ์พระพุทธรูป หกจ.ป หลักไชยการโยธา 1,238,889.00 เอกสาร […]

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทัศนียภาพภายในโรงเรียน

ประกาศ โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม ทัศนียภาพ โรงเรียน              โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ)มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม ทัศนียภาพ โรงเรียน ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)           ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้                    ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของโรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้           กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น. ณ อาคารสำนักงานโรงเรียนอนุบาลท่าแซะ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป           ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ อาคารสำนักงานโรงเรียนอนบุาลท่าแซะ ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.anubanthasae.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๗๕๙๙๐๐๕ ในวันและเวลาราชการ                                                                                                           ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2559 (นายธานี สำราญอินทร์) ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลท่าแซะ เอกสารเชิญชวน    เอกสารสอบราคา ไฟล์ราคากลาง สามารถนำไปแก้ไขได้

ประกาศผลการสอบราคาจ้างก่อสร้างโรงเรียนอนุบาลท่าแซะุ

  ประกาศโรงเรียนอนุบาลท่าแซะ เรื่อง   จ้างก่อสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์,จ้างก่อสร้างส้วม สปช. ๖๐๓/๒๙ , จ้างก่อสร้าง อาคาร สพฐ.๔ (ส้วม ๔ ที่นั่ง)ประกาศโรงเรียนอนุบาลท่าแซะ     ——————————————- ตามประกาศโรงเรียนอนุบาลท่าแซะ  ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เรียกสอบราคาจ้าง ก่อสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์,จ้างก่อสร้างส้วม สปช. ๖๐๓/๒๙ , จ้างก่อสร้าง อาคาร สพฐ.๔ (ส้วม ๔ ที่นั่ง) กำหนดยื่นซองสอบราคาภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 และเปิดซองใบเสนอราคาวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ  นั้น โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ ได้พิจารณารายละเอียดของผู้เสนอราคาทั้ง 3 ราย แล้ว ตกลงรับราคาจาก หจก.วีรภัทรคอนตรัคชั่น  เป็นเงินตามรายการต่อไปนี้ รายการพิจารณา สนามกีฬาเอนกประสงค์ อาคาร สพฐ.4 (ส้วม […]

ประกาศผู้มีสิทธิ์ยื่นซองสอบราคาก่อสร้าง

ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เรื่อง    ผลการตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นซองสอบราคา งานจ้างก่อสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์,จ้างก่อสร้างส้วม สปช. ๖๐๓/๒๙ , จ้างก่อสร้าง อาคาร สพฐ.๔ (ส้วม ๔ ที่นั่ง)                    ตามประกาศโรงเรียนอนุบาลท่าแซะ ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 และเอกสารสอบราคาซื้อ/จ้าง  เลขที่ 1/2560 เรียกสอบราคา ราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์,จ้างก่อสร้างส้วม สปช. ๖๐๓/๒๙ , จ้างก่อสร้าง อาคาร สพฐ.๔ (ส้วม ๔ ที่นั่ง) .กำหนดยื่นซองสอบราคาภายในวันที่ 28 พฤษจิกายน 2559 ณ โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ  นั้น                    คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา แต่ละรายว่า  เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่แล้ว ทั้ง 3 ราย ปรากฏว่า  มีผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก  จำนวน 3 ราย  […]

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างโรงเรียนอนบุาลท่าแซะ

ประกาศ โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) เรื่อง สอบราคาจ้างจ้างก่อสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์,จ้างก่อสร้างส้วม สปช. ๖๐๓/๒๙ , จ้างก่อสร้าง อาคาร สพฐ.๔ (ส้วม ๔ ที่นั่ง)              โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ)มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างจ้างก่อสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์,จ้างก่อสร้างส้วม สปช. ๖๐๓/๒๙ , จ้างก่อสร้าง อาคาร สพฐ.๔ (ส้วม ๔ ที่นั่ง) ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสามหมื่นบาทถ้วน)           ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้                    ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของโรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้           กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องธุรการโรงเรียนอนุบาลท่าแซะ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป           ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ ห้องธุรการโรงเรียนอนุบาลท่าแซะ ในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.anubanthasae.ac.th/ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๗๕๙๙๐๐๕ ในวันและเวลาราชการ                                                                                                           ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ (นายธานี สำราญอินทร์) […]

1 2