กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่ o-net 2562

โรงเรียนอนบุาลท่าแซะได้เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ เตรียมความพร้อมมุ่งสู่ชัยชนะ o-net โดย ศน.สดไส กาบกลอน ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร  เขต 1 โดยมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของเครือข่ายสถานศึกษาท่าแซะ 2 เข้าร่วมจำนวน 300 คน

Comments

comments