ประกาศโรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศโรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
——————————————————————–
               ตามประกาศ โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ นั้น
จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน จำนวน ๑ รายการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท บุญถาวรพาณิชย์ จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๘๕,๔๗๖.๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นห้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
(นางสาวศุภรัสมิ์ สกิดใจ)
ห้วหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

Comments

comments