ประกาศผลการสอบราคาจ้างก่อสร้างโรงเรียนอนุบาลท่าแซะุ

 

ประกาศโรงเรียนอนุบาลท่าแซะ
เรื่อง   จ้างก่อสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์,จ้างก่อสร้างส้วม สปช. ๖๐๓/๒๙ , จ้างก่อสร้าง อาคาร สพฐ.๔ (ส้วม ๔ ที่นั่ง)ประกาศโรงเรียนอนุบาลท่าแซะ

    ——————————————-

ตามประกาศโรงเรียนอนุบาลท่าแซะ  ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เรียกสอบราคาจ้าง ก่อสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์,จ้างก่อสร้างส้วม สปช. ๖๐๓/๒๙ , จ้างก่อสร้าง อาคาร สพฐ.๔ (ส้วม ๔ ที่นั่ง) กำหนดยื่นซองสอบราคาภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 และเปิดซองใบเสนอราคาวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ  นั้น

โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ ได้พิจารณารายละเอียดของผู้เสนอราคาทั้ง 3 ราย

แล้ว ตกลงรับราคาจาก หจก.วีรภัทรคอนตรัคชั่น  เป็นเงินตามรายการต่อไปนี้

รายการพิจารณา สนามกีฬาเอนกประสงค์ อาคาร สพฐ.4 (ส้วม 4ห้อง) ส้วมแบบ สปช. 603/29 (4 ที่นั่ง) ยกพื้นสูง รวม
หจก.วีรภัทรคอนตรัคชั่น 1,066,000.00 370,000.00 273,700.23 1,709,700.23

 กำหนดทำงานแล้วเสร็จภายใน 45 วันและ 60 วันตามแบบรูปและรายละเอียดการกำหนดงวดงาน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

                                       ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559

     (นายธานี  สำราญอินทร์)

          ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลท่าแซะ

 

6.หนังสือลงนามพิจารณาผลจนถึงหนังสือแจ้งผู้ชนะ2

Comments

comments