ประกาศผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงทัศนียภาพของโรงเรียน

ประกาศโรงเรียนอนุบาลท่าแซะ

เรื่อง   จ้างปรับปรุงซ่อมแซม ทัศนียภาพ โรงเรียน
——————————————-

ตามประกาศโรงเรียนอนุบาลท่าแซะ  ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2559 เรียกสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม ทัศนียภาพ โรงเรียน กำหนดยื่นซองสอบราคาภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2559 และเปิดซอง
ใบเสนอราคาวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ  นั้น

โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ ได้พิจารณารายละเอียดของผู้เสนอราคาทั้ง 6 ราย

แล้ว ตกลงรับราคาจาก หจก.วีรภัทรคอนตรัคชั่น  เป็นเงินตามรายการต่อไปนี้

 รายการพิจารณา ราคา หมายเหตุ
งบประมาณที่จ้าง 1,350,000.00  
หจก.วีรภัทรคอนทรัคชั่น 1,130,000.00 เอกสารครบถ้วน
หจก.วุฒิพรค้าวัสดุ 1,133,000.00 เอกสารครบถ้วน
หจก.วทัญญุตา 984,757.00 เอกสาร BOQ ไม่ครบถ้วนขาดใบเสนอราคาครุภัณฑ์พระพุทธรูป
หกจ.ป หลักไชยการโยธา 1,238,889.00 เอกสาร BOQ ไม่ถูกต้องชื่อผู้ประเมินราคาเป็นเจ้าหน้าที่โรงเรียนและผู้อำนวยการโรงเรียน(เอกสารราคากลางและรายละเอียดงานของโรงเรียน)
หจก.พันนามบิลดิ้ง 1,129,000.00 เอกสาร BOQ ไม่ครบถ้วนขาดใบเสนอราคาครุภัณฑ์พระพุทธรูป
หจก. อรุณแทรคเตอร์ 1,140,000.00 เอกสารครบถ้วน

กำหนดทำงานแล้วเสร็จภายใน  60 วันตามแบบรูปและรายละเอียดการกำหนดงวดงาน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

                                       ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559

     (นายธานี  สำราญอินทร์)

          ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลท่าแซะ
ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ผลการพิจารณาการสอบราคาจ้างปรับปรุงทัศนียภาพโรงเรียน

Comments

comments