ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทัศนียภาพภายในโรงเรียน

ประกาศ โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ)

เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม ทัศนียภาพ โรงเรียน

             โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ)มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม ทัศนียภาพ โรงเรียน ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของโรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ)
๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น. ณ อาคารสำนักงานโรงเรียนอนุบาลท่าแซะ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ อาคารสำนักงานโรงเรียนอนบุาลท่าแซะ ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.anubanthasae.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๗๕๙๙๐๐๕ ในวันและเวลาราชการ
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2559
(นายธานี สำราญอินทร์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลท่าแซะ

เอกสารเชิญชวน    เอกสารสอบราคา ไฟล์ราคากลาง สามารถนำไปแก้ไขได้

Comments

comments